Effectieve interventies: ons NPO-aanbod

We zoomen in op de interventies die aantoonbaar het meest effectief zijn. Ook zie je hoe Academy4Learning ondersteunt bij deze interventies.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het NPO heeft op zes doelgebieden interventies gepresenteerd die in internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. In Nederland zijn ze kansrijk bij de aanpak van coronavertragingen in alle onderwijssoorten in het funderend onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs inclusief beroepsgericht onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

 • a) Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren
 • b) Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
 • c) Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
 • d) Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
 • e) (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
 • f) Faciliteiten en randvoorwaarden

Op deze pagina vind je de interventies die aantoonbaar het meest effectief zijn. Ook zie je hoe Academy4Learning kan ondersteunen bij de betreffende interventie. De volledige menukaart vindt u op de website van het Nationaal Plan Onderwijs.

Feedback | +8

Groot effect (8 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, zeer lage kosten.

Uit onderzoek naar komt naar voren dat feedback meestal een zeer groot effect heeft op het leren. Feedback houdt in dat de leerling of leraar informatie krijgt over zijn of haar functioneren in relatie tot de leerdoelen. Feedback is hierbij gericht op het verbeteren van de leerprestaties van de leerling (of leraar). Met deze feedback wordt er bijgestuurd om een bepaald doel te bereiken door de inspanningen en activiteiten te koppelen aan een bepaald resultaat. Feedback kan zich richten op het product, het proces, de zelfredzaamheid van de lerende of om de lerende zelf.

[Bron

Academy4Learning <3 Feedback

Wij hanteren de volgende definitie voor feedback: “Een proces dat inzicht geeft in de eventuele kloof tussen de geleverde prestatie en de verwachte prestatie met als doel de prestaties te verbeteren”. Wij gebruiken deze definitie omdat hier alle aspecten die bijdragen aan het op een goede manier geven van feedback. En, misschien vooral, omdat werken aan de hand van deze definitie zorgt dat de blik vooruit is gericht: op groei. 

Modules

Leren van en met medeleerlingen (tutoring) | +5

Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer lage kosten.

Er bestaan diverse interventies die gericht zijn op het leren van medeleerlingen. Daarbij werken de leerlingen in tweetallen of kleine groepjes en geven ze elkaar gerichte begeleiding, bijvoorbeeld:

– wederzijds leren, waarbij leerlingen elkaar afwisselen als instructeur en geïnstrueerde;

– leeftijdsoverschrijdende instructie, waarbij een oudere leerling wordt gekoppeld aan een of meer jongere leerlingen en de rol van instructeur op zich neemt.

Deze interventies hebben met elkaar gemeen dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor bepaalde aspecten van het lesgeven en voor het evalueren van hun succes. Over het algemeen blijken dit soort interventies een positief effect te hebben op de leerprestaties, met een gemiddeld rendement van ongeveer vijf maanden extra vooruitgang. De studies laten zien dat zowel de leerling die als instructeur optreedt als de geïnstrueerde hier profijt van kan hebben en dat dit voor veel leeftijdscategorieën geldt.

[Bron

Academy4Learning <3 Peerfeedback & tutoring

Wanneer peerfeedback op de juiste wijze wordt ingezet, is het een heel effectieve leerstrategie. Dit vraagt begeleiding van een professional en voor een deel een iets andere manier van het aanbieden van lesstof, maar wanneer dit lukt, leren leerlingen die peerfeedback geven méér. En wanneer leerlingen – voor zover dit kan – echt de verantwoordelijkheid krijgen voor het bieden van feedback, heeft dit een positieve invloed op hun motivatie.  

Modules

Beheersingsgericht leren | +5

Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, zeer lage kosten.

Bij beheersingsgericht leren staat de beheersing van een bepaald leerdoel op de lange(re) termijn centraal. Pas als een leerling het leerdoel beheerst, kan hij of zij door naar het volgende leerdoel. Traditioneel wordt er een vaste hoeveelheid tijd per hoofdstuk besteed. Bij beheersingsgericht leren kan de tijd per (leer)doel echter tussen leerlingen verschillen. Echte beheersing van het leerdoel staat hierbij centraal. Als een leerling het leerdoel nog niet behaald heeft, dient hij of zij extra ondersteuning en oefening te krijgen. Zoals huiswerk, extra instructie of hulp van klasgenoten.

[Bron]

 

Academy4Learning <3 Beheersingsgericht leren

Eén van de belangrijkste elementen bij het leren is dat er een verandering plaatsvindt op de lange termijn. Als leerlingen na een toets alles weer vergeten zijn, is er eigenlijk geen sprake van leren. Hetzelfde geldt voor professionaliseren met Academy4Learning: er is altijd aandacht voor de vertaling naar een ontwikkeling van docenten voor de dagelijkse lespraktijk. Beheersingsgericht leren sluit goed aan bij dit principe. Er wordt dan immers gekeken naar wat een leerling al kan en waar hij (nog) moeite mee heeft, met als doel dat iedere leerling de stof (dus de leerdoelen) beheerst. Het is een krachtig onderwijskundig principe dat je in verschillende facetten van het onderwijs terug ziet komen, onder andere:

 • Duidelijk en gefocust curriculum
 • Heldere en haalbare (leer)doelen
 • Een vaste beheersingsgraad (bepalen wanneer een leerling door kan naar het volgende)
 • Formatieve evaluatie (voor tussentijdse checks en ondersteuning)
 • Differentiatie in de weg naar het leerdoel

Modules:

Metacognitie en zelfregulerend leren | +7

Groot effect (7 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer lage kosten. 

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. De interventies zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

 • cognitie (het mentale proces van weten, begrijpen en leren);
 • metacognitie (vaak omschreven als ‘leren leren’);
 • motivatie (de bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten).

Metacognitie en zelfregulerend leren blijken steevast een groot effect te hebben, met een rendement van gemiddeld zeven maanden extra vooruitgang. De onderzoeksresultaten laten zien dat het aanleren van deze vaardigheden heel effectief kan zijn voor minder goed presterende en oudere leerlingen. 

[Bron

Academy4Learning <3 metacognitie en zelfregulerend leren

Academy4Learning heeft aandacht voor alle drie de hoofdgebieden door worden onderscheiden in de menukaart van het Nationaal Plan onderwijs. Dit doen we omdat we geloven dat de categorieën niet op zichzelf staan. Wanneer een leerling zelfsturend of -regulerend wil leren, dan zal de docent zijn aanbod hiervoor geschikt moeten maken. Wanneer de leerling niet de motivatie voelt om eigenaarschap op zijn leren te tonen, dan is de interventie minder effectief. 

Modules

Digitale technologie | +4

Gemiddeld effect (4 maanden leerwinst), sterk bewijs, gemiddelde kosten.

(Let op: interventies op het gebied van digitale technologie zijn “randvoorwaardelijk en ondersteunend in te zetten samen met interventies”.)

Onderzoeksresultaten laten zien dat technologische interventies moeten worden ingezet als aanvulling op het reguliere onderwijs en daar niet voor in de plaats moeten komen. Als je technologie effectief wilt inzetten, moeten de leer- en onderwijsdoelen centraal staan en niet de technologie zelf: technologie is geen doel op zich. Je moet duidelijk voor ogen hebben hoe een nieuwe technologie de wisselwerking tussen lesgeven en leren kan verbeteren.

[Bron

 

Academy4Learning <3 technologische kansen

De NPO-menukaart onderstreept volledig hoe wij geloven dat technologie meerwaarde biedt in het onderwijs. Technologie is namelijk ondersteunend en geen doel op zich. Academy4Learning ondersteunt leerkrachten en docenten, niet alleen in hoe hard- en software werkt, maar – vooral – in hoe technologie kan worden ingezet om meerwaarde en betere leerprestaties te realiseren. 

Modules

 

Vragen of advies?
Neem contact op met onze adviseurs via advies@academy4learning.nl of vul het onderstaande formulier in. 

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen, vraag een gratis adviesgesprek aan.

Meer over dit thema

Podcast

Een pleidooi voor optimisme

In aflevering 23 van onze podcast voor docenten, Dit gaat van jullie eigen tijd af, onderzoeken we wat we leerlingen en studenten mee willen geven. Hoe zwaar de afgelopen periode was? Of hoeveel veerkracht we samen toonden?

Naar artikel »