fbpx

Algemene voorwaarden Academy4Learning

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Dienst: Alle door TLN aangeboden Diensten, ter uitvoering van een Overeenkomst, waaronder – maar niet beperkt tot – Trainingen, Leermiddelen, Digitale leermiddelen en installatie en implementatie van software.

Digitaal leermiddel: Educatief materiaal (waaronder E-books) dat niet op een fysieke informatiedrager wordt geleverd, maar uitsluitend op een elektronische of soortgelijke wijze ter beschikking wordt gesteld.

Fysiek leermiddel: Educatieve informatiedragers, waaronder maar niet gelimiteerd tot (studie-)boeken, Readers, cd-roms, tablets, laptops en andere Leermiddelen die op een fysieke drager worden aangeboden, als ook overige educatieve hulpmiddelen in fysieke vorm.

Gebruiker: Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Wederpartij, of een leerling van de Wederpartij, die blijkens de Overeenkomst of de Voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen) van Producten of Diensten.

Leermiddel: Een Fysiek en/of Digitaal leermiddel.

Leermiddelenlijst: het overzicht van alle Leermiddelen (fysiek, digitaal en studiekosten) per opleiding, per schooljaar en per klas die door Onderwijsinstelling aan Studenten worden voorgeschreven of geadviseerd.

Training: Alle door TLN aangeboden Diensten op het gebied van opleiding waaronder – maar niet beperkt tot – externe en in-company opleidingen, congressen, seminars, webinars en andersoortige trainingen.

Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Wederpartij en TLN voor verkoop, verhuur, beschikbaarstelling of het leveren van Producten en Diensten;

Product: alle door TLN aangeboden goederen, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen TLN en Wederpartij, waaronder – maar niet beperkt tot –Leermiddelen.

TLN: The Learning Network B.V. met inbegrip van haar dochtermaatschappijen waarvan The Learning Network B.V. direct of indirect 50% of meer van de aandelen in haar bezit heeft en/of controle kan uitoefenen over die dochtermaatschappij.

Wederpartij: Iedere onderwijsinstelling of bedrijf dat een overeenkomst aangaat met TLN.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, bestellingen en Overeenkomsten tussen TLN en Wederpartij.

2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij van de hand gewezen.

2.3 Indien de tekst van deze Voorwaarden op enige wijze strijdig is met de tekst van een tussen de Wederpartij en TLN gesloten Overeenkomst, dan prevaleert de Overeenkomst.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van TLN zijn vrijblijvend. Bestellingen kunnen onmiddellijk na ontvangst van een bestelling door TLN worden herroepen. Als TLN een bestelling annuleert, informeert zij Wederpartij hierover zo spoedig mogelijk.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door TLN van een bestelling, inschrijving of opdracht van Wederpartij of door de levering van de bestelde Leermiddelen en/of toezending van de factuur.

3.3 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TLN niet.

3.4 Eventuele onjuistheden in de bevestiging dienen binnen vijf werkdagen na de dagtekening door de Wederpartij schriftelijk aan TLN te worden gemeld.

3.5 Voor de Overeenkomst wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.

4. Uitvoering en levering

4.1 Een overeengekomen levertijd of levertijdstip van TLN is altijd indicatief en geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertermijn geeft de Wederpartij niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden dan wel recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze Overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt.

4.4 TLN heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

4.5 TLN voert de Overeenkomst uit op basis van een inspanningsverbintenis.

5. Betalingsvoorwaarden & Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten. Verhuurprijzen zijn daarnaast inclusief het wettelijk verschuldigde verhuurrecht (inclusief administratiekosten), tenzij anders overeengekomen. Wijzigingen in het verhuurrechtpercentage worden doorbelast aan de Wederpartij.

5.2 De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. TLN heeft het recht vooruitbetaling te verlangen.

5.3 TLN mag de bij aflevering geldende prijs volgens de op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. TLN is gerechtigd periodiek de tarieven voor haar Producten/Diensten aan te passen.

5.4 Indien de Wederpartij de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Als betalingsdatum geldt de datum waarop het bedrag bij TLN op de rekening is bijgeschreven.

5.5 De door de Wederpartij gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten, daarna worden de betalingen in mindering gebracht op de oudste nog openstaande factuur van Wederpartij. Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van betalingen.

5.6 Indien TLN genoodzaakt is een vordering uit handen te geven, is de Wederpartij aan buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom en met een minimum van € 100, -.

5.7 TLN is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met eventuele vorderingen van de Wederpartij op haar.

6. Verhuur

6.1 TLN is te allen tijde eigenaar van de verhuurde Producten.

6.2 Voor gehuurde Producten dient de huurprijs geldend voor een volledig schooljaar te worden betaald, ongeacht gebruikstermijn of verschijningsdatum.

6.3 Wederpartij verklaart de gehuurde Producten in goede staat te hebben ontvangen; hij zal de gehuurde Producten overeenkomstig de aard en bestemming goed (doen) verzorgen en (doen) gebruiken.

6.4 Wederpartij is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van de gehuurde Producten tijdens de Overeenkomst ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere schade veroorzakende situatie dan ook.

6.5 Indien Wederpartij niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde Producten bij de einde van de huur wederom ter beschikking van TLN te stellen, dient Wederpartij aan TLN een door TLN te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de dan geldende nieuwprijs van het gehuurde Product vermeerderd met administratiekosten van tenminste van € 25, -.

6.6 TLN kan Wederpartij verplichten om aan TLN een door TLN vast te stellen waarborgsom te betalen. TLN behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van schade in verband met beschadiging of verlies van de gehuurde Producten. TLN is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract aan Wederpartij terug te betalen, indien Wederpartij op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens TLN heeft voldaan.

6.7 Bij beëindiging van de verhuur ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zal Wederpartij de gehuurde Producten in goede staat als waarin hij dit heeft ontvangen, onbeschadigd terug leveren aan TLN. TLN zal na de terug levering de gehuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de Wederpartij en zal na de inspectie Wederpartij schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van de Wederpartij en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

7. Trainingen

7.1 Aanmelding voor een training geschiedt schriftelijk.

7.2 TLN behoudt zich het recht voor om te allen tijde in Trainingen organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in het geval de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit houdt onder meer in dat TLN gerechtigd is het programma, data of tijdstippen te wijzigen en sprekers te vervangen. TLN zal Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3 Annulering van een opleiding door Wederpartij kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Tot 4 weken voor aanvang is annulering kosteloos. Tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang van de opleiding is 50% van de het totale lesgeld verschuldigd. Bij annulering tot en met 2 weken voor de start van de opleiding is 100% van het totale lesgeld verschuldigd

7.4 In het geval Wederpartij niet in staat is een Training bij te wonen, is Wederpartij bevoegd een vervanger aan de Training te laten deelnemen.

7.5 TLN behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Training af te lasten uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de Training.

7.6 In het geval een Training wordt afgesloten met een examen, geldt hiervoor een examenreglement dat door TLN aan Wederpartij zal worden verstrekt.

8. Digitale leermiddelen

8.1 De licentie voor Wederpartij voor gebruik van de Digitale leermiddelen omvat uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van TLN of uitgever van de Leermiddelen op afstand toegang te krijgen tot de Digitale leermiddelen en de daarin opgenomen inhoud in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren, en niet-substantiële gedeelten van de inhoud op te slaan of te printen.

Ingeval er sprake is van een cloud oplossing, bevat de licentie het recht tot het gebruik van de webapplicatie via de door TLN geboden interface.

8.2 Toegang tot de bestelde Digitale leermiddelen vindt plaats on overeenstemming met de Wederpartij afgesproken werkwijze.

8.3 Verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes zijn vertrouwelijk.

8.4 Wederpartij mag de Digitale leermiddelen niet bewerken, wijzigen, verveelvoudigen, openbaar maken, reproduceren, uitlenen, daaruit afgeleide werken creëren of er andere handelingen mee verrichten die verder gaan dan de verleende licentie, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet (zoals het citaatrecht).

8.5 De licentie is beperkt tot de bij aanschaf overeengekomen periode. De licentieperiode gaat in op het moment dat de Wederpartij de registratie voltooit.

8.6 De Digitale leermiddelen mogen door Wederpartij uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering. Wederpartij zal de Digitale leermiddelen niet aan anderen dan aan de Gebruikers beschikbaar stellen.

8.7 TLN heeft het recht om het rechtmatige gebruik van de licentie te auditen. Wederpartij zal aan TLN en door TLN aangewezen derden toegang verlenen tot de ruimte waar het Product zich bevindt en/of wordt gebruikt om te controleren of deze conform de verleende licentie wordt gebruikt.

8.8 Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Digitale leermiddelen en/of inloggegevens door Gebruikers en staat er voor in dat de Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst naleven.

8.9 TLN is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van de opleiding gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur en diensten wijzigingen aan te brengen, waaronder voorschriften over toegangstijden, identificatieprocedures, type apparatuur, en de toegang tot de opleiding af te sluiten op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden verricht.

9. Fysieke leermiddelen

9.1 TLN levert per bestelling van Leermiddelen zoveel mogelijk gebruikte Leermiddelen, tenzij beide partijen hebben bepaald alleen gebruikte dan wel alleen nieuwe Leermiddelen te leveren.

10. Retourzendingen

10.1 Foutief bestelde en ongebruikte Leermiddelen kunnen door de Wederpartij worden geretourneerd binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij TLN heeft aangegeven dat dit niet mogelijk is (Digitale leermiddelen zijn uitgezonderd van het retourrecht). De waarde van de in bovengenoemde periode retour gezonden Leermiddelen mag niet hoger zijn dan 2% van de netto gefactureerde omzet van het betreffende kalenderjaar. Over het bedrag, hoger dan 2% van de netto gefactureerde omzet, worden 40% kosten in rekening gebracht.

10.2 TLN neemt slechts Leermiddelen retour voor zover minimaal een week voor ontvangst bericht over de retourzending is ontvangen en deze binnen de retourtermijn en onbeschadigd door haar zijn ontvangen. Leermiddelen die TLN na het verstrijken van de retourtermijn ontvangt, kan TLN retour nemen tegen de dan geldende marktwaarde.

10.3 De verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

11. Overtollige Leermiddelen

11.1 Overtollige Leermiddelen kunnen in overleg door de Wederpartij aan TLN ter verkoop worden aangeboden.

12. Conformiteit

12.1 De Wederpartij dient de gekochte Producten en Diensten bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken op eventuele gebreken en/of tekortkomingen.

12.2 Indien een Fysiek leermiddel een gebrek vertoont, heeft de Wederpartij recht op vervanging daarvan, mits de Wederpartij het gebrek binnen 3 maanden na aflevering heeft gemeld bij TLN. TLN kan er ook voor kiezen de rekening van de Wederpartij met het factuurbedrag te crediteren. In beide gevallen dient de Wederpartij het Fysieke leermiddel franco te retourneren.

12.3 Wederpartij garandeert dat zij de Producten/Diensten niet zal gebruiken in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of in strijd met een bepaling van de Overeenkomst. Wederpartij vrijwaart TLN tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Wederpartij.

12.4 TLN is tot geen enkele garantie gehouden indien en zolang de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst met TLN voortvloeien. Ook vervalt iedere garantieverplichting van TLN zodra de geleverde Producten en Diensten zijn vervreemd, bewerkt of verwerkt, dan wel indien en zodra daarin veranderingen zijn aangebracht, een en ander zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TLN.

12.5 TLN garandeert niet dat Digitale leermiddelen vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. TLN geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

12.6 TLN is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Wederpartij of van derden. TLN is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, noch van nakoming van de technische functievereisten die nodig zijn om Digitale leermiddelen te kunnen gebruiken.

12.7 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle klachten deugdelijk zijn onderbouwd, met meezending van alle bewijzen die nodig zijn om de klacht in behandeling te nemen. Bij gebreke daarvan is TLN gerechtigd de klacht buiten behandeling te laten.

12.8 Het indienen van een claim of klacht schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De door TLN geleverde Producten en Diensten blijven eigendom van TLN totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met TLN gesloten Overeenkomst is nagekomen.

13.2 De door TLN afgeleverde Producten mogen slechts in het kader van een normale gang van zaken worden doorverkocht. De Wederpartij is verplicht de door TLN onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten aan te merken als het eigendom van TLN. De Wederpartij is niet bevoegd de Producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

13.3 Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is TLN gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij weg te (doen) halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

13.4 Het risico ter zake van de Producten gaat op het moment van aflevering over op de Wederpartij.

13.5 De Wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen

brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

14. Aansprakelijkheid

14.1 TLN is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij grove schuld of nalatigheid van TLN aangetoond kan worden.

14.2 Indien TLN aansprakelijk is jegens de Wederpartij, is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de prijs van het Product of de Dienst ter zake waarvan aansprakelijkheid is ontstaan. In geval van een Dienst is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs berekend over de duur van de overeenkomst met een maximum van 1 jaar.

14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. a) redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt om de prestatie van TLN aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en
  3. c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

14.4 Aansprakelijkheid van TLN is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

14.5 TLN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de door haar geleverde Leermiddelen.

14.6 Indien er meerdere Wederpartijen zijn binnen de Overeenkomst geldt dat ieder van deze Wederpartijen hoofdelijk aansprakelijk is.

15. Overmacht

15.1 TLN is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. In die situatie heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten voor zolang de overmacht duurt of de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de Wederpartij, zonder te zijn gehouden tot schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden op basis van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt aan de zijde van TLN in ieder geval begrepen: iedere omstandigheid buiten de wil en toedoen van TLN waardoor nakomen redelijkerwijze niet van TLN gevraagd kan worden, zoals gebrek aan personeel, staking, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, overheidsmaatregelen, uitval of onbereikbaarheid van infrastructurele (telecommunicatie) en transportvoorzieningen, wanprestatie bij leveranciers van TLN waardoor TLN haar verplichtingen jegens de Wederpartij redelijkerwijze niet kan nakomen dan wel anderszins gebeurtenissen waarbij de Wederpartij de vrije beschikking over het vermogen verliest.

15.3 TLN heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat TLN haar verbintenis had moeten nakomen.

15.4 Indien TLN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder het databankenrecht) en know how (inclusief het digitale distributieconcept) van TLN met betrekking tot deze Overeenkomst en de Producten en Diensten die door TLN worden geleverd, berusten bij TLN en/of haar toeleveranciers. Door de Overeenkomst vindt geen overdracht van enige Intellectueel eigendomsrecht plaats.

16.2 Indien de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de Wederpartij, dan garandeert Wederpartij het rechtmatige gebruik daarvan en is zij verantwoordelijk voor het regelen van deze (auteurs)rechten met eventuele derde rechthebbenden alsmede voor alle afdrachten, waaronder maar niet beperkt tot de rechten van auteurs, fotografen e.d. De Wederpartij vrijwaart TLN van alle aanspraken, schade en kosten die voortvloeien uit en verband houden met deze aanspraken.

16.3 Verhuurrecht: Conform de Auteurswet 1912 mogen geleverde zaken niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) worden verhuurd. Verhuurders van Leermiddelen zijn wettelijk verplicht een verhuurrecht vergoeding (inclusief administratiekosten) te innen (berekend over de verkoopprijs van een nieuw Leermiddel). Het verhuurrecht wordt naast de huurprijs aan de Wederpartij in rekening gebracht.

16.4 Voor Digitale leermiddelen verkrijgt de Wederpartij een niet-overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie voor het gebruik van het betreffende middel voor de licentieduur die is vastgesteld door de uitgever van het Digitale leermiddel. Tenzij anders is vastgesteld, zal de duur van de licentie 1 schooljaar bedragen.

17. Beëindiging

17.1 Indien Wederpartij één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van (het aanvragen van) zijn faillissement of surseance van betaling, het treffen van een regeling met schuldeisers, het verlies van de vrije beschikking over zijn vermogen in enigerlei vorm dan wel in geval van stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Wederpartij, is hij van rechtswege in verzuim. In dat geval heeft TLN het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van TLN op (aanvullende) schadevergoeding en eventuele andere rechten.

17.2 Alle vorderingen die TLN in de in het eerste lid genoemde gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zijn dan onmiddellijk en volledig opeisbaar.

17.3 TLN is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

17.4 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

18. Persoonsgegevens

18.1 TLN en Wederpartij verwerken alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. Verwerking van persoonsgegevens door TLN en Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en haar dienstverlening vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

18.2 TLN en Wederpartij zullen conform de regelgeving handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. TLN en Wederpartij zullen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

18.3 TLN heeft het recht om voor de verwerking van persoonsgegevens derden in te schakelen, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke verplichtingen die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.

19. Geheimhouding

19.1 Geen der Partijen zal op enige wijze, direct noch indirect, schriftelijk of anderszins vertrouwelijke informatie aan derden bekend maken, tenzij

voorafgaand de schriftelijke toestemming van andere partij is verkregen, deze gegevens van algemene bekendheid zijn, openbaarmaking daarvan wettelijk, op grond van een gerechtelijke uitspraak of op grond van een relevante toezichthouder is vereist.

19.2 Partijen doen geen openbare mededelingen en geven geen persberichten uit met betrekking tot de Overeenkomst.

20. Overige bepalingen

20.1 Wederpartij is verantwoordelijk voor het doorgegeven van de juiste contactgegevens aan TLN.

20.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling waarbij als zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

20.3 Wederpartij is gehouden tot het nemen van adequate maatregelen ter voorkoming van omkoping in welke vorm dan ook. Dit betekent onder meer dat geen excessieve giften worden aangenomen of aangeboden, waarbij geldt dat de bovengrens Euro 50, – per gift bedraagt. Onder een gift wordt verstaan iedere schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onaanvaardbare beïnvloeding.

20.4 TLN behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

20.5 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

The Learning Network B.V., versie: 1 januari 2018

Download hier de pagina in PDF