Privacy Academy4Learning

 

Algemeen
Dit is de privacy verklaring van Academy4Learning (“A4L”). A4L is een handelsnaam van Van Dijk Innovatie B.V. In deze privacy verklaring is beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Deze website is bedoeld voor docenten en medewerkers van scholen.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
Verantwoordelijk is: Van Dijk Innovatie B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 8214475

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zeggen iets over u, het zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon. Bij gebruik van bijvoorbeeld deze website verwerkt A4L de persoonsgegevens voornaam, achternaam, school(locatie) en email-adres.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u toegang te verlenen tot de digitale leeromgeving van A4L en ontwikkeltrajecten voor u op maat aan te kunnen beiden. aNewSpring levert hiertoe de technologie, A4L verzorgt de inhoud.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken, dat doen wij alleen als er een grondslag voor is.

Wij maken gebruik van de volgende grondslagen:

  • Uitvoering van overeenkomst: Om werken met het A4L-portaal mogelijk te maken, worden persoonsgegevens gedeeld met externe partijen, zoals met aNewSpring.
  • Gerechtvaardigd belang: We houden u via e-mail op de hoogte van ontwikkelingen bij A4L.

Delen van persoonsgegevens met anderen:
Er zijn situaties waarin wij uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dat doen wij aan partners en gelieerde vennootschappen, die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Met deze partijen spreken wij duidelijk af hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

Hosting van de online platformen:
Wij maken gebruik van de diensten van platfom aNewSpring, die ook zorgt voor hosting van servers waar de gegevens van de gebruikers worden opgeslagen.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens
Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij hebben een actief protocol datalekken dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hoe bepalen wij hoe lang wij uw gegevens bewaren?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan voor de doelen zoals hiervoor beschreven. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan, waar wij rekening mee moeten houden. Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, in beginsel maximaal twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd.

Welke rechten heeft u?

  1. Inzage: U heeft het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van u gebruiken
  2. Rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen.
  3. Verwijdering: U kunt ons vragen uw gegevens te wissen. We kunnen hier overigens niet altijd aan voldoen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet verplicht zijn uw gegevens te bewaren.
  4. Beperking: U kunt ons in bepaalde situaties ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
  5. Dataportabiliteit: U heeft het recht om bij ons de gegevens op te vragen die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat mag alleen als we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy
U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze privacy verklaring. Dit kunt u het beste doen door een e-mail te sturen naar privacy@academy4learning.nl.

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris gegevensbescherming, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@academy4learning.nl. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacy Verklaring
Wij kunnen de informatie in deze privacy verklaring aanpassen als er wijzigingen zijn in de regelgeving of in onze werkwijze. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven.